Mimari Projenin Değiştirilmesi, Tadilat Projesi ve Uygulama

Birbirine benzeyen iki kavramın mimari eserlere ilişkin telif hakları konusunda zaman zaman karıştırıldığı görülmektedir. Bunlar “tadilat projesi”, ve “mimari projenin değiştirilmesi” kavramlarıdır. Her iki kavram da aynı kelimelerden oluşmakla birlikte, aralarında önemli bir hukuki anlam farklı bulunmaktadır.

Continue reading

Markalarda İltibas Tehlikesinin Belirlenmesi

İltibas tehlikesinin belirlenmesi marka hukukunun en temel konusudur. Konu, 556 Sayılı KHK m.8 f.1 (b) bendinde itiraza bağlı bir red, m.42’de ise bu engele rağmen tescil edilen markalar için bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmiştir.

Continue reading

Yargı Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı Bağlamında Türk Askeri Yargısı

Giriş

Topluluk içinde adaleti temin, devletin en başta gelen görevlerinden birini teşkil eder. İyi adaletin başlıca şartı ise, onu uygulayanların, yani hâkimlerin bağımsızlığıdır. Hukuk devletinin, kuvvetler ayrılığının, insan haklarının en önemli güvencesi olan bağımsız yargı, aynı zamanda adil yargılamanın da vazgeçilmez koşuludur. Yargıcın tarafsız ve bağımsız karar vermesi, her şeyden önce yargının kurumsal olarak yürütme ve yasamadan bağımsız olmasına bağlıdır. Yargının bağımsız ancak taraflı olması da beraberinde birçok sorunu doğuracağı için, bağımsız yargının tekemmül edebilmesi yargıçların tarafsızlığı ile mümkün olacaktır. Bağımsız bir yargının temel öğesi ise hukuk sisteminin, siyasal iktidarların yargıyı etkilemesini önleyecek güvenceler içermesi ve bu güvencenin anayasal düzenlemelerle teminat altına alınmış olmasıdır.

Continue reading

Tesadüfi Deliller ve Ceza Muhakemesinde Kullanılabilirliği Sorunu

I. GİRİŞ

Tesadüfi deliller, yürütülmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma esnasında o soruşturma veya kovuşturma ile ilgisi olmayan, o soruşturma veya kovuşturma kapsamında ulaşılması hedeflenmeyen ve hakkında tahkikat yapılan suçun dışında başka bir suçun işlendiğini gösteren delillerdir.

Continue reading